תקנון הענף וטפסים למנהלי מועדונים

תקנון ענף התאקל

צ'קליסט רישום

בקשת רישום ע"פ סעיף 90.א'

פרוטוקול מורשי חתימה לפי סעיף 90.ג

רשימת בעלי תפקידים לפי סעיפים 90.ד,ה,ו

כתב התחייבות לתשלום מותאם קורונה לפי סעיף 90.ז

טופס התחייבות לפעול לפי התקנון לפי סעיף 90.ח

כתב מינוי מנהלים לפי סעיף 90.ט

טופס הצהרה על אנשי מזכירות והתחייבות לתשלום לפי סעיף 66.2